Рекомендовать Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Затвердження „Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади м.Богодухова” та методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади м.Богодухова

 

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ

від «__»_______2012 р.                                                                     №____

 

Про затвердження „Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади м.Богодухова” та методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади м.Богодухова та пропорції її розподілу

 

Керуючись статтями 142,143 Конституції України, статтями 759-763 Цивільного кодексу України, статтями 283-288,291 Господарського кодексу України, ст..26, ч.5 ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтями 2,4,5,6,21,ч.2 ст.19 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Постанови Кабінету Міністрів України №786 від 04.10.1995 "Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна", ст. 4 „Європейської хартії місцевого самоврядування”, ратифікованої Законом України № 452 від 15.07.1997 р., з метою виконання заходів щодо виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 832 від 03.08.2011 р. „Про внесення змін до Методики оцінки об’єктів оренди”, Постанови Кабінету Міністрів України № 629 від 10.08.2011 р. „Про затвердження Методики оцінки вартості об”єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів”, Постанови Кабінету Міністрів України № 961 від 14.09.2011 р „Про внесення змін до Постанов Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 р. № 629 і від 04.10.1995 р. № 786”, „Про внесення змін до Методики оцінки об’єктів оренди”,, та з метою врегулювання організаційних відносин, пров”язаних з передачею в оренду майна, що перебуває у комунальній власності та майнових відносин між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання майна, яке перебуває у комунальній власності”, Богодухівська міська рада


                                               ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади м.Богодухова  ( додається).

2. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади  і пропорції її розподілу, згідно з додатком до цього рішення(додається).

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення УІІІ сесії Богодухівської міської ради УІ скликання від 06.05.2011р. № 255 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади м. Богодухова».
4. Дане рішення набуває чинності з 01.04.2012 року.
5. Доручити секретарю міської ради оприлюднення цього рішення в установлений законом термін.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Богодухівської міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, промисловості, транспорту, зв'язку (голова Шкарлат С.Б.).


В.о. міського голови, секретар ради                                            Н.І.Олексенко

 


Додаток№1

до рішення Богодухівської міської ради

№____ від «___» ___________ 20____р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ В ОРЕНДУ МАЙНА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ м.БОГОДУХОВА

 

1.Загальні положення

1.1.Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади м.Світловодська (надалі — Положення) розроблено відповідно до ст.ст. 142,143 Конституції України, ст.ст 759-763 Цивільного кодексу України, ст.ст. 283-288,291 Господарського кодексу України, ч.5 ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.ст 2,4,5,6,21,ч.2 ст.19 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Закону України від 21.04.2011 р. № 3269-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних відносин”, Постанови Кабінету Міністрів України №786 від 04.10.1995 "Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна" зі змінами та доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів України № 832 від 03.08.2011 р. „Про внесення змін до Методики оцінки об’єктів оренди”, Постанови Кабінету Міністрів України № 629 від 10.08.2011 р. „Про затвердження Методики оцінки вартості об”єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів”, Постанови Кабінету Міністрів України № 961 від 14.09.2011 р „Про внесення змін до Постанов Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 р. № 629 і від 04.10.1995 р. № 786”, „Про внесення змін до Методики оцінки об’єктів оренди”, ст. 4 “Європейської хартії місцевого самоврядування”, ратифікованої Законом України № 452 від 15.07.1997р, з метою врегулювання організаційних відносин, пов”язаних з передачею в оренду майна, що перебуває у комунальній власності та  майнових відносин між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання майна, що перебуває у комунальній власності 

 

1.2.Визначення термінів:

Наведені нижче терміни у цьому Положенні вживаються у такому значенні:

Виконавчий комітет Богодухівської міської ради (далі Міськвиконком) - орган, уповноважений управляти майном, що перебуває у комунальної власності м.Богодухова , у тому числі і прийняття рішень з приводу оренди - щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності, а також індивідуально визначеного майна;

               Орендодавці:

Підприємства, установи та організації, що перебувають у комунальній власності

територіальної громади м.Богодухова  (далі Підприємства) – на підставі рішення виконкому, щодо окремого індивідуально визначеного майна та нерухомого майна Підприємства, загальна площа яких не перевищує 200 кв. м на одне підприємство,та з дозволу Міськвиконкому також щодо структурних підрозділів підприємств (філій, цехів, дільниць) та нерухомого майна, що перевищує площу 200 кв.м. Все інше майно, відносно якого Підприємства визначене балансоутримувачем ( зокрема вбудовані нежитлові приміщення) надаються в оренду лише на підставі рішення Міськвиконкому, договори оренди укладаються балансоутримувачем комунального майна;

Балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі — балансоутримувач) — власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;

Орендар — господарське товариство, створене членами трудового колективу підприємства, його структурно­го підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди кому­нального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладання договору зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності.

Особливості оренди майна для здійснення підприємницької діяльності громадянами  та юридичними особами іноземних держав та особами без громадянства визначаються законодавством України;

Оренда — засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності;

Об'єкти оренди — цілісні майнові комплекси, нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення), інше окреме індивідуально визначене майно за виключенням тих об'єктів, які у відповідності до чинного законодавства не можуть бути об'єктами оренди, або не включені до реєстру об'єктів комунального майна, які можуть бути передані в оренду;

Суборенда — засноване на договорі строкове платне користування майном, яке передається Орендарем в оренду третій особі;

Плата по договору - плата, яка справляється з Орендаря майна, та складається з плати за користування майном, яке передається в оренду;

Цілісний майновий комплекс — господарський об'єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, інженерними комунікаціями, систе­мою енергопостачання.

 

3. Порядок визначення Орендодавця та Орендаря комунального майна

3.1. Передача в оренду комунального майна здійснюється на конкурсних засадах у разі надходження двох і більше заяв (за умови відсутності серед поданих заяв, заяви від бюджетної установи, організації).

У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником після отримання рішення міськвиконкому.

Передача в оренду майна без проведення конкурсу здійснюється у разі надходження заяви:

- про оренду майна на короткий строк (не більше п’яти днів та без права продовження строку дії договору оренди);

- від бюджетної установи, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національної творчої спілки, або її члена під творчі майстерні);

- релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадських організацій ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів;

- державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги;

- Пенсійного фонду України та його органів;

- Державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру);

- суб’єкта виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) підчас та на період виборчої кампанії в порядку черговості надходження відповідних заяв.

Порядок визначення обсягу книжкової продукції державною мовою, затверджується Кабінетом Міністрів України.

3.2. Балансоутримувач, у разі наявності приміщення, яке може бути передано на умовах оренди звертається до міськвиконкому з клопотанням про включення даного приміщення  до комунального майна, яке може бути передане в оренду. На засіданні конкурсної комісії затверджуються умови та дата проведення конкурсу, після чого інформацію розміщується в офіційних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Богодухівської міської ради.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах Міськвиконком протягом п'ятнадцяти днів після надходження матеріалів конкурсу приймає рішення про надання Орендодавцеві дозволу щодо укладення договору оренди або відмову.

Орендар, який належно виконує свої обов’язки за договором оренди нерухомого майна, строк якого закінчується, має право на продовження договору оренди на новий строк за погодженням сторін. Термін договору оренди не може бути меншим, ніж п”ять років, якщо орендар не пропонує менший термін.

Орендар, який  має намір скористатися таким правом, повинен повідомити про це орендодавця не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди нерухомого майна.

3.3. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди комунального майна, направляють до Міськвиконкому наступні документи:

- заяву про намір укласти договір оренди,

- документи, що підтверджують державну реєстрацію юридичної особи, або фізичної особи, як суб’єкта підприємницької діяльності;

- для громадських організацій довідку з ОДПІ про неприбутковість.

3.4. У разі наявності пропозиції у органу уповноваженому управляти комунальним майном щодо розміщення бюджетної установи або організації можуть у цей же термін запропонувати Орендодавцю укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією на підставі рішення міськвиконкому. У разі, коли орендодавець не погоджується з пропозицією укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією, міськвиконком може без згоди Балансоутримувача укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією.

3.5. Підставою для передачі майна комунальної власності в оренду є відповідне рішення Міськвиконкому. Зазначеним рішенням Міськвиконком надає дозвіл на укладання відповідного договору оренди комунального майна, що передається в оренду.

Підготовку проекту даного рішення Міськвиконкому, за умови надання Орендарем та Орендодавцем документів, здійснює Управління.

3.6. У передачі в оренду об’єктів комунальної власності Міськвиконкомом може бути відмовлено, якщо:

- було прийнято рішення про приватизацію або передприватизаційну підготовку цих об’єктів;

- об’єкт включено до переліку підприємств, що потребують залучення  іноземних інвестицій згідно з рішенням міської ради;

- при наданні відповідним органом місцевого самоврядування пропозиції щодо розміщення бюджетних установ і організацій;

-  у разі негативного рішення конкурсної комісії  щодо права на оренду майна;

- з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

              

4.Порядок укладення договору оренди

4.1.Договір оренди є єдиним документом на право використання майна комунальної власності і визначає все коло взаємовідносин між Орендодавцем та Орендарем на термін дії оренди.

4.2.На підставі рішення Міськвиконкому, про надання майна в оренду, сторонами узгоджується проект відповідного договору оренди.

Один екземпляр укладеного договору у тижневий термін передається Орендодавцем до Управління для проведення реєстрації.

4.3.Договір оренди комунального майна між Орендодавцем та Орендарем укладається протягом 30 днів з дати прийняття відповідного рішення Міськвиконкомом.

4.4.Суб'єкти господарювання (юридичні або фізичні особи), з якими будуть встановлені орендні відносини, зобов'язані укласти окремі угоди на електро-, газо-, тепло-, водопостачання, водовідведення, вивіз сміття та експлуатаційні витрати з відповідними обслуговуючими підприємствами міста, застрахувати майно на термін оренди, а також щодо умов землекористування.

4.5.Передача об'єкта оренди Орендареві здійснюється Орендодавцем у строки і на умовах, визначених договором оренди і оформляється актом прийому-передачі.

4.6.Укладений договір оренди повинен відповідати Типовому договору оренди нерухомого (індивідуально визначеного) майна. (Додаток 3 до Положення), нормам чинного законодавства, а також даному Положенню. 

4.7.У разі коли об’єктом оренди є майно, що перебуває на балансі Міськвиконкому, контроль за виконанням умов договору покладається на Управління.

У разі, коли Орендодавцем виступає Підприємство, відповідальність за виконанням умов договору оренди покладається на Підприємство. При порушенні Орендарем хоча б однієї з умов договору Підприємство письмово повідомляє про це Управління, яке у свою чергу надає зазначену інформацію на розгляд Міськвиконкому.

 

5. Істотні умови договору оренди

5.1. Істотними умовами договору оренди є:

- об’єкт оренди;

- термін, на який укладається договір оренди;

- орендна плата з урахуванням її індексації;

- порядок використання амортизаційних відрахувань;

- відновлення орендованого майна та умови його повернення;

- виконання зобов’язань;

- забезпечення виконання зобов’язань – пеня, гарантія, тощо;

- порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об”єкта оренди;

- відповідальність сторін;

- страхування орендарем взятого ним в оренду майна;

обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки .

Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати Типовому договору оренди нерухомого (індивідуально визначеного) майна.

5.2.За згодою сторін до договору оренди можуть включатися для кожного окремого об'єкта додаткові умови благоустрою та освітлення прилеглої території, оздоблення фасаду, встановлення світлової реклами.

5.3.Умови договору оренди є чинними на весь строк його дії і у випадках, коли після його укладення законодавством встановлено правила, які погіршують становище Орендаря.

5.4.Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни умов чи розірвання договору оренди.

 

6.Орендна плата

6.1. У разі надання в оренду майна, що перебуває на балансі Міськвиконкому та на балансі комунальних підприємств орендна плата розраховується відповідно до Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади Богодухівської міської ради та забезпечуються відповідні пропорції її розподілу та її перерахуванням до міського бюджету та на рахунок комунальних підприємств.

6.2.Орендна плата визначається у грошовій формі та перераховується Орендарем незалежно від наслідків господарської діяльності згідно з підписаним договором оренди до 30 числа місяця, наступного за звітним.  

Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру орендної плати базового місяця за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Податок на додану вартість сплачується у розмірах та порядку, визначених чинним законодавством.

6.3.Нарахування орендної плати розпочинається з дня укладення договору.

6.4.У разі припинення або розірвання договору оренди Орендар сплачує орендну плату включно по дату передачі Орендодавцеві об'єкта оренди за актом прийому-передачі.

6.5. За несвоєчасну сплату орендної плати орендар сплачує Орендодавцеві пеню, яка обчислюється від суми простроченого платежу, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період прострочення та нараховується щоденно.

За невиконання чи неналежне виконання договірних зобов’язань Орендар сплачує Орендодавцеві штраф у розмірі 10% від суми невиконаного чи неналежним чином виконаного зобов”язання.

6.6. Вартість робіт пов’язаних з проведення незалежної оцінки об”єкта оренди (активів, що входять до складу об”єкта оренди) та аудиторської перевірки об”єкта оренди оплачує Орендар.

Орендодавці забезпечують проведення незалежної оцінки комунального майна, що може бути наданим на умовах оренди за рахунок власних коштів з послідуючим відшкодуванням понесених витрат Орендарем.

6.7. Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням сторін.

6.8. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї із сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об”єкта оренди, у разі зміни Методики розрахунку орендної плати майна комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, та ін..

 

7.Поліпшення нерухомого майна

7.1. Орендар зобов'язаний протягом дії договору оренди за свій рахунок проводити поточний ремонт об'єкту оренди, інженерного та іншого обладнання.

7.2. У разі виникнення потреби в Орендаря у здійсненні невід’ємних поліпшень орендованого нерухомого майна Орендар зобов’язаний отримати згоду Міськвиконкому.

7.3. У разі виникнення потреби в Орендаря у переплануванні або реконструкції орендованого нерухомого майна, Орендар зобов'язаний отримати дозвіл Міськвиконкому та замовити проектно-кошторисну документацію. Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення перепланувальних робіт проводяться за власні кошти Орендаря.

7.4. Згода Орендареві на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна надається на підставі відповідного рішення Міськвиконкому. Розгляд зазначеного питання здійснюється Міськвиконкомом за заявою Орендаря при відсутності у нього заборгованості з орендної плати, комунальних та експлуатаційних витрат. Погодження кошторису витрат здійснюється на підставі відповідного рішення Міськвиконкому, порядок визначення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, підстави та умови компенсації Орендареві вартості невід’ємних поліпшень встановлюється  відповідно чинного законодавства.

7.5.Вартість капітального ремонту, невід’ємних поліпшень орендованого нерухомого майна, виконаних Орендарем без згоди Орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для майна, компенсації не підлягає. При достроковому розірванні договору оренди з ініціативи Орендаря вартість невід'ємних поліпшення не підлягає відшкодуванню.

 

8.Суборенда

8.1. Передача цілісних майнових комплексів у суборенду забороняється.

8.2. Передача Орендарем нерухомого та іншого окремо індивідуально визначеного майна орендованого майна в суборенду здійснюється з дозволу Міськвиконкому за попереднім погодженням Орендодавця.

8.3. Розміщення інших юридичних або фізичних осіб на площі орендованого приміщення без відповідного рішення Міськвиконкому не дозволяється. Дане порушення є підставою для дострокового розірвання договору оренди.

8.4.Плата за суборенду, яку отримує Орендар, не повинна перевищувати орендної плати Орендаря.

8.5.Строк дії договору суборенди не повинен перевищувати терміну дії договору оренди.

8.6.Надання Орендарем майна в суборенду не звільняє його від виконання умов договору оренди.

 

9.Порядок припинення та розірвання договору оренди

9.1.Одностороння відмова від договору оренди не допускається.

9.2.Договір оренди припиняється у разі:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- приватизації об'єкта оренди орендарем (за участю орендаря);

- банкруцтва орендаря;

- загибелі (знищення) об'єкта оренди;

- ліквідація юридичної особи, яка була Орендарем або Орендодавцем.

9.3.Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавством.

9.4.Підставами для ініціювання розірвання договору оренди можуть бути:

- невиконання або неналежне виконання умов договору;

- виникнення місячної заборгованості по сплаті Орендарем орендної плати згідно договору.

9.5. У разі припинення договору оренди чи дострокового його розірвання Орендар зобов'язаний повернути Орендодавцеві об'єкт оренди згідно з актом прийому-передачі, на умовах передбачених у договорі оренди.

9.6.Якщо Орендар допустив погіршення стану об'єкта оренди або його загибель, він повинен відшкодувати збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель об'єкта оренди сталися не з його вини.

 

10.Укладання договору оренди на новий строк з попереднім орендарем

10.1. Орендар, який належно виконує свої обов’язки за договором оренди нерухомого майна, строк якого закінчується, має право на продовження договору оренди на новий строк, за умови наявності дозволу органу уповноваженого управляти комунальним майном. У разі, якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, необхідно здійснити нову оцінку об”єкту за рахунок Орендаря. Термін договору оренди не може бути меншим, ніж п”ять років, якщо орендар не пропонує менший термін.

Орендар, який має намір скористатися таким правом, повинен повідомити про це Орендодавця не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди нерухомого майна.

10.2. У разі якщо Орендодавець має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово повідомити про це Орендаря не пізніше ніж за три місяці до зазначеного терміну договору.

10.3. Перевірку виконання умов договору Орендарем Орендодавець проводить в порядку визначеному чинним законодавством без втручання в господарську діяльність Орендаря.

10.5. Наявність у Орендаря боргів з орендної плати, комунальних платежів та експлуатаційних витрат на утримання орендованого майна, протягом дії договору оренди, є підставою для відмови в укладанні договору на новий термін.

 

11. Особливості передачі в оренду цілісних майнових комплексів

11.1.Цілісні майнові комплекси передаються в оренду на конкурсних засадах. Умови конкурсу та проект договору оренди повинні бути затверджені окремим рішенням міської ради. 

11.2.До заяви про оренду додаються наступні документи.

Для суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб):

- доручення, видане представнику юридичної особи (у разі потреби);

- копії установчих документів, завірених відповідно до чинного законодавства;

- баланс підприємства (форма №1), за звітний період;

- бізнес-план (обсяг та джерела ресурсів, які будуть залучені, продукція, послуги, огляд ринку збуту, загаль­ний підхід до організації виробництва або надання послуг тощо).

Для суб'єктів підприємницької діяльності (фізичних осіб):

- декларацію про доходи;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію;

- бізнес-план (обсяг та джерела ресурсів, які будуть залучені, продукція, послуги, огляд ринку збуту,

- загальний підхід до організації виробництва або надання послуг тощо).

11.3.Згідно до норм діючого земельного законодавства Орендареві передається відповідна земельна ділянка. Договір оренди земельної ділянки укладається окремо.

11.4.У договір оренди можуть включатися додаткові умови благоустрою та освітлення прилеглої території, оздоблення фасаду, встановлення світлової реклами.

11.5.Передача цілісних майнових комплексів у суборенду забороняється.

11.6.Орендар цілісного майнового комплексу - закладів культурного призначення за пропозиціями міської влади зобов'язаний виділяти дані приміщення для проведення загальноміських заходів, якщо це передбачено в договорі оренди.

 

12. Відповідальність сторін за невиконання зобов’язань за договором оренди. 

12.1. За невиконання зобов’язань за договором оренди, в тому числі за зміну або розірвання договору в односторонньому порядку, сторони несуть відповідальність, встановлену законодавчими актами України та договором .

12.2. У разі банкрутства Орендаря він відповідає за свої борги майном, яке належить йому на праві власності, відповідно законодавства України.

12.3.За несвоєчасну сплату орендної плати орендар сплачує орендодавцеві пеню, яка обчислюється від суми простроченого платежу, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період прострочення та нараховується щоденно.

12.4. За невиконання чи неналежне виконання договірних зобов’язань Орендар сплачує Орендодавцеві штраф у розмірі 10% від суми невиконаного чи неналежним чином виконаного зобов’язання.

 

 

Додаток №3

До Положення Про Порядок

передачі в оренду майна комунальної

власності територіальної громади

м.Богодухова

 

Типовий договір оренди нерухомого  (індивідуально визначеного) майна. 

 Місто Богодухів                                                                                                  2012  року

 

____________ (повна назва Орендодавця) ________ (надалі - Орендодавець) в особі _______ (посада, прізвище, ім'я та по батькові), що діє на підставі _______________ (назва документа)  з одного боку та ____________ (повна назва особи Орендаря) (надалі - Орендар) в особі _____________ (посада, прізвище, ім'я та по батькові), що діє на підставі ________ (статут, довіреність тощо) з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:

 

1. Предмет Договору  

1.1. Орендодавець відповідно до рішення Міськвиконкому №_______  від __.________ 200 _ року передає, а Орендар приймає в строкове платне користування окреме майно комунальної власності міста     _______  (надалі - Майно), площею _______ кв. м, розміщене за адресою: ______________, на_____ поверсі(ах) _________ (будинку, приміщення, будівлі)____, що знаходиться на балансі ____________, вартість якого визначена згідно з актом оцінки і становить за________ ( незалежною  оцінкою, ) _____грн.

Майно передається в оренду з метою _______.

 

2. Умови передачі та повернення орендованого майна

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акта приймання-передачі Майна.

2.2. Передача майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно.

Власником майна залишається територіальна громада м.Богодухова , а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3. Передача майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною відповідно до Методики розрахунку орендної плати майна комунальної власності територіальної громади м. Богодухова ( надалі Методика), затвердженої рішенням Богодухівської міської ради №______  від  __.________  20____ року.

2.4. У разі припинення цього Договору Майно повертається Орендарем Орендодавцю.
Орендар повертає Майно Орендодавцю аналогічно порядку, встановленому при передачі майна Орендарю цим Договором. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі.

2.5. Обов’язок по складанню акта приймання-передачі покладається на сторону, яка передає Майно іншій стороні Договору.

 

3. Орендна плата

3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики і становить за базовий місяць оренди _______ грн.

Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

3.2. Орендна плата за перший та наступні місяці визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

3.3. Орендна плата визначається у грошовій формі та перераховується Орендарем незалежно від наслідків господарської діяльності згідно з підписаним договором оренди до 30 числа місяця, наступного за звітним.

3.4. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із сторін у разі зміни Методики її розрахунку, змін централізованих цін і тарифів та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.5. Орендна плата, перерахована несвоєчасно, або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету, відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

 

4. Обов’язки Орендаря

Орендар зобов’язується:

4.1. Сплатити вартість робіт пов”язаних з проведенням незалежної оцінки об”єкту, що на день набуття чинності даного рішення використовуються на умовах оренди.

У 10 денний термін з дня укладання даного договору відшкодувати Орендодавцеві понесені ним витрати у зв”язку з проведенням незалежної оцінки об”єкту оренди, за умови наявності таких витрат.

4.2. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

4.2. Своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату.

4.3. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

4.4. Своєчасно здійснювати поточний ремонт орендованого майна.

4.5. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване Майно не менше ніж на його балансову вартість на користь Орендодавця, в порядку визначеному законодавством.

4.6. У разі припинення або розірвання Договору оренди повернути Орендодавцеві або підприємству, вказаному Орендодавцем, орендоване Майно у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.

4.8. Укласти з Балансоутримувачем орендованого Майна договір про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.

 

5. Права Орендаря

Орендар має право:

6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

6.2. За згодою Орендодавця надавати Майно в суборенду, в межах терміну та вартості оренди.

6.3. З дозволу Міськвиконкому вносити зміни до складу орендованого Майна, проводити його реконструкцію, технічне переобладнання, що зумовлює підвищення його вартості.

 

7. Обов’язки Орендодавця:

7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором по акту приймання-передачі майна, який підписується одночасно з цим Договором.

7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

7.3. Вартість робіт пов”язаних з проведенням незалежної оцінки об”єкту, яке використовуються на умовах оренди на день  набуття чинності даного рішення  оплачується Орендарем.

 

8. Права Орендодавця:

8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

 

9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором  

 9.1. За невиконання зобов’язань за договором оренди, в тому числі за зміну або розірвання договору в односторонньому порядку, сторони несуть відповідальність встановлену законодавчими актами  України за договором .

9.2. У разі банкрутства Орендаря він відповідає за свої борги майном, яке належить йому на праві власності, відповідно законодавства України.

9.3. За несвоєчасну сплату орендної плати орендар сплачує орендодавцеві пеню, яка обчислюється від суми простроченого платежу, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період прострочення та нараховується щоденно.

9.4. За невиконання чи неналежне виконання договірних зобов’язань Орендар сплачує Орендодавцеві штраф у розмірі 10% від суми невиконаного чи неналежним чином виконаного зобов’язання.

9.5. Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним та не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

 

10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору 

10.1. Цей Договір укладено строком на ___, що діє з "__" ____ 20__ р. до "__" ____ 20__ р.включно.

10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього терміну дії Договору.

10.3. Зміни, доповнення або розірвання цього Договору допускаються за взаємної згодою сторін. Зміни та доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою стороною.

10.4. За ініціативою однієї із сторін цей Договір може бути розірвано рішенням господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

10.5. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю Орендаря, а невідокремлювані поліпшення — власністю Орендодавця. Питання компенсації Орендодавцем збільшення вартості орендованого Майна в результаті зазначених невідокремлюваних поліпшень вирішується відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства.

10.6. Орендар, який належно виконує свої обов’язки за договором оренди нерухомого майна, строк якого закінчується, має право на продовження договору оренди на новий строк, який не може бути меншим, ніж п”ять років, якщо орендар не пропонує менший термін. У разі, якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, необхідно здійснити нову оцінку об”єкта за рахунок Орендаря.

Орендар, який має намір скористатися таким правом, повинен повідомити про це Орендодавця не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди нерухомого майна”.

У разі якщо Орендодавець має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово повідомити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до зазначеного терміну договору.

10.7. Реорганізація Орендодавця чи Орендаря, або перехід права власності на орендоване Майно третім особам, не визнається підставою для зміни або припинення чинності цього Договору і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

10.8. Чинність цього Договору припиняється у разі:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- приватизації об'єкта оренди орендарем (за участю орендаря);

- банкруцтва орендаря;

- загибелі (знищення) об'єкта оренди;

- ліквідація юридичної особи, яка була Орендарем або Орендодавцем.

10.9. Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням Господарського суду у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавством.

10.10.Підставами для ініціювання розірвання договору оренди можуть бути:

- невиконання або неповне виконання умов договору;

- виникнення місячної заборгованості по сплаті Орендарем орендної плати згідно договору.

10.11.У разі припинення договору оренди чи дострокового його розірвання Орендар зобов'язаний повернути Орендодавцеві об'єкт оренди згідно з актом прийому-передачі, на умовах передбачених у договорі оренди.

10.12.Якщо Орендар допустив погіршення стану об'єкта оренди або його загибель, він повинен відшкодувати збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель об'єкта оренди сталися не з його вини.

10.13. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

10.14. Цей Договір укладено в 3-х (трьох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

 

11. Платіжні та поштові реквізити сторін

 

12. Додатки

 

Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:

- розрахунок орендної плати;

- акт приймання-передачі орендованого Майна.

Коментарі:

Додати коментар
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.