Рекомендовать Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Затвердження методики розрахунку орендної плати за майно.

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VІІІ СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

від « 6 » травня 2011 року    № 255-VІ

 

Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться у власності територіальної громади міста Богодухова

 

Відповідно до законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про засади державної регуляторної, політики у сфері господарської діяльності», Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 (зі змінами та доповненнями), ст.ст. 26, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, що знаходиться у власності територіальної громади міста Богодухова (додається).

 

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Богодухівської міської ради від 5 лютого 2007 року № 551-V «Про затвердження в новій редакції Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться у власності територіальної громади міста Богодухова» (XI сесія V скликання).

 

3. Зобов'язати керівників комунальних підприємств міської ради привести договори оренди комунального майна у відповідність до затвердженої Методики.

 

4. Доручити секретарю міської ради Олексенко Н.І. здійснити оприлюднення цього рішення відповідно до чинного законодавства.

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку міста, промисловості, транспорту, зв'язку (голова Шкарлат С.Б.) та з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.)

 

Міський голова В. БЄЛИЙ

 

 


 

 

 

Затверджено

рішенням міської ради

від 6 травня 2011 року № 255-VІ

(VІІІ сесія VІ скликання)

 

МЕТОДИКА
розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, що знаходиться у власності територіальної громади міста Богодухова

 

1. Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна (далі – Методика), що знаходиться у власності територіальної громади міста Богодухова, розроблено для забезпечення ефективного використання майна підприємств, установ та організацій територіальної громади міста Богодухова (далі - комунальні підприємства), з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду: цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), нерухомого майна, окремого індивідуально визначеного майна, а також майна, що не увійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації, - за договорами оренди, укладеними міською радою, а з її дозволу – і комунальними підприємствами, яким майно передано у господарське відання чи оперативне управління.

 

2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

У разі коли орендодавцем цілісного майнового комплексу структурного підрозділу (філії, цеху, дільниці) підприємства, а також нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) або індивідуально визначеного майна є комунальне підприємство, установа, організація, розмір орендної плати погоджується з міською радою.

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

 

3. До плати за оренду нерухомого та індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов'язуються надавати орендарю комунальні підприємства, на балансі яких перебуває це майно.

Витрати інвалідів, пов'язані з утриманням об'єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів України у порядку, що визначається Мінпраці та Мінфіном.

 

4. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за звітний місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.

У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу, то на основі розміру річної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

 

5. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств визначається за формулою:

 

Опл = Вз х Сор.ц,

 

де Опл - розмір річної орендної плати, грн.; Вз - залишкова вартість майна, що передається в оренду на дату визначення вартості об'єкта оренди, грн.; Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, визначена згідно з додатком 1 до Методики.

 

6. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого, індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за погодженням сторін і складає не менш як 10 % від вартості орендованого майна. У разі якщо орендарем є суб'єкт малого підприємництва, – не менше 7 % від вартості майна. Орендодавець може здійснювати незалежну оцінку майна, що передається в оренду.

 

7. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 8 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

 

Опл = Вп х Сор,

 

де Вп – вартість орендованого майна, визначена в результаті незалежної оцінки, грн.; Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком 2 до Методики.

Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами.

Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з оцінки майна.

Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

 

Вп = Вб : Пб х Пп,

 

де Вп - вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.; Вб - вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем) визначена в результаті незалежної оцінки, грн.; Пп - площа орендованого приміщення, м2; Пб - площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), м2.

 

8. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного, місцевого (районного) бюджету, державними та комунальними закладами охорони здоров'я, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв'язку, що їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

 - рекламного та еротичного характеру;

 - заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

 - в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

 - заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

 

9. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

 

10. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладання договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

 

Опл. міс. =  Опл  х І п. р. х І м,
———
12

 

де Опл.міс. — місячна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.; Опл – річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.; І п. р. — індекс інфляції за період з початку поточного року (у разі оренди нерухомого майна - з дати проведення незалежної оцінки) до дати укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати; І м — індекс інфляції за перший місяць оренди.

 

11. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається орендарем шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

 

12. Термін внесення орендної плати визначається у договорі.

У договорі оренди цілісного майнового комплексу комунальних підприємств рекомендується обумовлювати, що сплата орендних платежів має проводитися щомісячно не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.

У випадку несвоєчасного внесення орендної плати орендар повинен виплачувати за кожний день прострочення пеню згідно з чинним законодавством.

 

13. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

 

14. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від одержання його письмової заяви.

 

15. Орендна плата спрямовується:

 а) за майно, орендодавцем якого виступає уповноважений орган:

- за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурних підрозділів - 100 % до міського бюджету;

- за нерухоме майно комунальних підприємств - 50 % орендної плати до міського бюджету, 50% орендної плати – балансоутримувачу.

 б) за майно, орендодавцем якого є балансоутримувач:

- за окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого) - 100 % комунальному підприємству;

- за цілісний майновий комплекс структурного підрозділу комунального підприємства та нерухоме майно - 50 % орендної плати комунальному підприємству, 50 % - до місцевого бюджету.

 

16. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальний вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до міського бюджету здійснюється орендодавцем.

 

Секретар міської ради Н. Олексенко

 

 


 

 

Додаток 1 до Методики

 

 

Орендні ставки за використання цілісних майнових комплексів,
що є власністю територіальної громади міста Богодухова

 

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств

Орендна ставка, відсотків до залишкової вартості основних фондів

Торгівлі, з організації концертно-видовищної діяльності, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів-заводів

10

3 організації виставкової діяльності, тютюнової промисловості, виробництва деревини та виробів з деревини, виробництва меблів, сільського господарства, кольорової металургії, ресторанів

9

Харчової промисловості, ресторанів, з організації виставкової діяльності (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів-заводів), електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв'язку, швейної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів і устаткування та їх ремонту, виробництва електричного та електронного устаткування, виробництва машин та устаткування. Призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів

8

Нафтогазодобувної промисловості, лісового господарства, рибного господарства, текстильної промисловості, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з наданнядодаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

7

Залізничного та автомобільного транспорту, побутового обслуговування, металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої (крім швейної та текстильної) і паливної промисловості, з виробництва будівельних матеріалів

6

Інші об'єкти

5

 

Секретар міської ради Н. Олексенко

 

 


 

 

Додаток 2 до Методики

 

Орендні ставки
за використання нерухомого майна

 

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка, відсотків

1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обмену валют

35

3. Розміщення:

- фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів;

- ресторанів з нічним режимом роботи;

- торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї;

- операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет

30

4. Розміщення:

- виробників реклами;

- салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів;

- торговельних об'єктів з продажу автомобілів;

- зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

25

5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

25

6. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів

22

7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів нерухомості

21

8. Розміщення:

• клірингових установ;
• майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів;
• майстерень з ремонту ювелірних виробів;
• ресторанів;
• приватних закладів охорони здоров'я;
• суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики;
• розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець;
• суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування;
• редакцій засобів масової інформації:
• рекламного та еротичного характеру
• тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства
• тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації
• тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

20

9. Розміщення:

• крамниць-складів, магазинів-складів;
• турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків;
• торговельних об'єктів з продажу:
- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів
• промислових товарів, що були у використанні
• авто товарів
• відео- та аудіо продукції

18

10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

17

11. Розміщення:

- суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей;

- бірж, що мають статус неприбуткових організацій;

- кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

- ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини;

- суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль;

- офісних приміщень;

- антен;

- суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

15

12. Розміщення

- закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях;

- суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин.

13

13. Розміщення:

- складів;

- суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба)

- стоянок для автомобілів;

12

14. Розміщення:

- комп'ютерних клубів та інтернет-кафе;

- ветеринарних аптек;

- рибних господарств;

- приватних навчальних закладів;

- шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів;

- торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами;

- суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи;

- видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами;

- редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 10 Методики та пункті 8 цього додатка.

10

15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі.

10

16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчітовари.

9

17. Розміщення:

- кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

- аптек, що реалізують готові ліки;

- торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

8

18. Розміщення:

- торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів;

- ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

7

19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

7

20. Розміщення:

-їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

-фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи;

-об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку;

-суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень;

-торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів.

6

21. Розміщення:

- державних та комунальних закладів охорони здоров'я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;

- оздоровчих закладів для дітей та молоді;

- санаторно-курортних закладів для дітей;

- державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету;

- торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою;

- відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги;

- суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення

5

22. Розміщення:

- їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах;

- громадських вбиралень;

- камер схову;

- видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою

4

23. Розміщення:

- аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами;

- суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги;

- майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менш як 50 кв. метрів;

- органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом);

- науково-дослідних установ, крім бюджетних;

3

24. Розміщення:

- аптек, які обслуговують пільгові категорії населення;

- організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами;

- бібліотек, архівів, музеїв;

- дитячих молочних кухонь;

- торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян;

2

25. Розміщення:

- закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів;

- державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів;

- закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

1

26. Розміщення транспортних підприємств з:

- перевезення пасажирів

- перевезення вантажів

 

15

18

27. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

- не більш як 50 кв. метрів

- понад 50 кв. метрів

 

 

3

7

28. Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

- не більш як 50 кв. метрів

- понад 50 кв. метрів

 

 

1

7

29. Інше використання нерухомого майна.

15

 

Примітка: Орендні ставки для орендарів - вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7.

 

Секретар міської ради Н. Олексенко

 

 

Коментарі:

Додати коментар
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.