Рекомендовать Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Про затвердження статуту комунального підприємства «Богодухівжитло»

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XІI СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ


Р І Ш Е Н Н Я


від « ___ »__________ 2011 року № ____ -VІ


Про затвердження статуту комунального підприємства «Богодухівжитло» виконавчого комітету Богодухівської міської ради

Розглянувши листа начальника КП «Богодухівжитло» виконкому Богодухівської міської ради, враховуючи рішення сесії Богодухівської міської ради № 326 від 22 липня 2011 року "Про припинення комунального підприємства "Благоустрій" шляхом його реорганізації через приєднання до комунального підприємства “Богодухівжитло” (X сесія VI скликання), керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити статут комунального підприємства «Богодухівжитло» виконавчого комітету Богодухівської міської ради в новій редакції (додається).

2. Зобов’язати керівництво комунального підприємства «Богодухівжитло» зареєструвати статут в установленому законом порядку.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Коваленка І.В., та постійну депутатську комісію з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності,будівництва та житлово-комунального господарства (голова комісії Ляшенко О.М.).Міський голова
В.БЄЛИЙЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішенням XI сесії VI скликання
Богодухівської міської ради
від “___” ___________2011р.
Міський голова
_____________В.БЄЛИЙСТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«БОГОДУХІВЖИТЛО»
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
БОГОДУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)
м. Богодухів
2011 р.


1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне підприємство "Богодухівжитло" виконавчого комітету Богодухівської міської ради, у подальшому - "Підприємство" створене у відповідності з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України та іншими діючими нормативно-правовими актами України.
1.2.Підприємство належить до комунальної власності територіальної громади міста Богодухова. Відповідно до способу утворення підприємство є унітарним та комерційним.
Комунальне підприємство "Богодухівжитло" виконавчого комітету Богодухівської міської ради є правонаступником Богодухівського виробничого управління житлово-комунального господарства, комунального підприємства «Благоустрій».
До Комунального підприємства "Богодухівжитло" виконавчого комітету Богодухівської міської ради переходять усі права ї обов’язки Богодухівського виробничого управління житлово-комунального господарства, комунального підприємства «Благоустрій».
1.3.Власником Підприємства є Богодухівська міська рада. Органом уповноваженим управляти Підприємством є виконавчий комітет Богодухівської міської ради, далі-Орган управління.
1.4.Підприємство в своїй діяльності керується чинним законодавством України цим Статутом та внутрішніми нормативними актами.
1.5.Назва Підприємства:
Повна: Комунальне підприємство "Богодухівжитло" виконавчого комітету Богодухівської міської ради
Скорочена: КП "Богодухівжитло".

2.ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Підприємство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Воно діє на умовах повного господарчого розрахунку, виконує статутні обов'язки, має печатку, кутовий штамп встановленого зразка, інші печатки.
2.2. Підприємство має зведений самостійний баланс, свій розрахунковий рахунок та інші рахунки в установах банків, веде закінчений бухгалтерський облік та статистичну звітність.
2.3. Підприємство набуває майнових та особистих немайнових прав і бере на себе обов'язки, може бути позивачем і відповідачем у суді, в тому числі господарському суді, третейському суді.
2.4. Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями коштами та іншим майном, що є в його розпорядженні, крім основних фондів.
2.5. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Власника як і Власник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства.
2.6. Підприємство має право вступати до асоціацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань підприємств лише за погодженням з Органом управління.
2.7.Підприємство може створювати філії, представництва, відділення та інші обособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків.
2.8. Підприємство згідно з діючим законодавством володіє правоздатністю відповідно до статутних цілей його діяльності та може бути обмеженим у наданих правах лише у випадках, передбачених законодавством України.

3.МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРЄМСТВА

3.1.Метою діяльності Підприємства є підвищення рівня і культури житлово-комунального обслуговування населення, задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах та послугах, забезпечення виконання робіт по благоустрою.
3.2. Предметом діяльності Підприємства є:
- задоволення потреб підприємств, установ, організацій та громадян всіма видами житлово-комунальних послуг;
- експлуатація житлового фонду;
- житлове господарство;
- зовнішній благоустрій;
- прибирання населених пунктів;
- поточний та капітальний ремонт житлових та не житлових приміщень;
- виконання будівельних робіт;
- виробництво та реалізація товарів широкого вжитку;
- перевезення вантажів, пасажирів в Україні та за її межами;
- операції з нерухомістю;
- оптова та роздрібна торгівля товарами власного виробництва і придбаними;
- виконання робіт по організації, утриманню і ремонту доріг;
- виконання будівельних, монтажних та інших робіт;
- збір, вивезення та захоронення побутових відходів;
- проведення санітарно-технічних робіт;
- ремонт будівельних та шляхових машин;
- виробництво будівельних матеріалів;
- ремонт та обслуговування вентиляційних та димовентиляційних каналів;
- надання ритуальних послуг населенню;
- експлуатація готелів, автостоянок, автозаправних станцій;
- постачання товаровиробникам нафтопродуктів, будівельних матеріалів, металоконструкцій, столярних, металевих, сантехнічних виробів;
- переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, як власного виробництва так і придбаної;
- інші види господарської діяльності не заборонені законодавством України.
3.3. Підприємство може здійснювати інші види діяльності згідно з діючим законодавством. У випадку, якщо якась діяльність вимагає спеціального дозволу (ліцензії). Підприємство повинно одержати її у встановленому порядку та додержуватись визначених умов та правил здійснення даного виду діяльності (ліцензійних умов).

4.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Підприємство має право :
- визначати стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до плану розвитку Підприємства;
- організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання укладених договорів; - реалізовувати продукцію (виконувати роботи, надавати послуги), вироблену (виконані, надані) за цінами (тарифами), що встановлюються ним самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України, - за фіксованими (регульованими) державними цінами (тарифами);
- брати зобов’язання по кредитах та позиках у грошових одиницях України та в іноземній валюті відповідно до чинного законодавства України та гарантувати виплату будь-яких запозичених коштів;
- отримувати субвенції, субсидії, дотації, передавати для цих цілей під заклад майно, що належить Підприємству за погодженням з Власником;
- самостійно визначати фонд заробітної плати, структуру управління, встановлювати штати;
- забезпечувати юридичний захист всіх своїх прав та інтересів;
- самостійно брати участь у зовнішньоекономічній діяльності;
- вчиняти будь-які дії та набувати будь-яких інших прав і обов’язків, що входять до повноважень юридичної особи згідно з чинним України.
4.2. Підприємство зобов'язане:
- забезпечувати виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг відповідно до укладених договорів;
- забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів згідно з законодавством України;
- забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та виділених з бюджетів коштів;
- здійснювати належне утримання основних фондів, а також забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей;
- створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;
- здійснювати заходи з удосконалення організації роботи Підприємства;
- здійснювати заходи з удосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної заінтересованості як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи підприємства, забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками підприємства;
- виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

5.МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства.
5.2. Майно підприємства, що є у комунальній власності і закріплене за підприємством, належить йому на праві повного господарського відання. Здійснюючи право господарського відання підприємство володіє та користується зазначеним майном.
Підприємство має право розпоряджатися закріпленим за ним на праві господарського відання майном, що є у комунальній власності і належить до основних фондів підприємства, лише з дозволу Власника або Органу управління.
5.3. Джерелами формування майна підприємства є :
-майно, передане йому Власником або Органом управління;
-доходи, одержані від реалізації продукції та наданих послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
- інші джерела, не заборонені законодавством України;
5.4. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав юридичними особами, громадянами та державними органами відшкодовуються в порядку передбаченому діючим законодавством України.

6.УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

6.1.Управління Підприємством здійснюється згідно даного Статуту з врахуванням інтересів трудового колективу, закріплених в Колективному договорі, і прав Власника в особі Органа управління по використанню майна.
6.2. Основні питання діяльності Підприємства вирішуються Органом управління.
6.3. До виключної компетенції Органа управління належить:
- визначення основних напрямків діяльності, затвердження планів та звітів про їх виконання;
- вирішення питання про розподіл та внесення змін в розподіл прибутку;
- затвердження умов та фонду оплати праці Підприємства (штатної чисельності, штатного розпису);
- затвердження річних звітів, балансів і даних перевірки фінансово-господарської діяльності відповідними службами;
- призначення відповідних перевірок фінансової діяльності;
- погодження в установленому законодавством порядку дозволів на здачу в оренду та відчуження нерухомого і окремого індивідуально визначеного майна, закріпленого за Підприємством.
6.3. До виключної компетенції Власника належить:
- вирішення питань про створення філій, представництв, а також припинення їх діяльності відповідно до законодавства;
- прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства чи його реорганізацію, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- прийняття і внесення змін та доповнень до Статуту, внутрішніх актів, що регулюють діяльність Підприємства;
6.4. Управління Підприємством здійснюється Керівником, який призначається на посаду розпорядженням голови міської ради на підставі укладеного контракту.
6.5. Орган управління контролює дотримання умов контракту та вживає заходи в разі його порушення;
6.6. Керівник вирішує усі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, які належать до виключної компетенції Органа управління та Власника, керуючись законами, іншими нормативними актами України, цим Статутом та затвердженими Органом управління основними напрямами та планами діяльності Підприємства. Керівник несе відповідальність за наслідки господарської діяльності Підприємства та звітує перед Органом управління.
6.7. До компетенції Керівника відноситься:
- керівництво діяльністю Підприємства, прийняття рішень в питаннях, що не відносяться до компетенції Власника та Органу управління;
- організація виконання рішень Власника та Органу управління;
- попередній розгляд всіх питань і пропозицій, які вносяться на розгляд Органа управління;
- організація та ведення всіх операцій та угод у відповідності з положеннями статуту Підприємства ;
- укладення угод, видача доручень, виконання всіх дій згідно з статутною діяльністю Підприємства, рішень Органа управління;
- самостійно визначає структуру управління і встановлює штати з урахуванням умов та фонду оплати праці;
- за погодженням з Органом управління призначає та звільняє своїх заступників та головного бухгалтера;
- прийняття на роботу та звільнення працівників Підприємства.;
- накладання у встановленому порядку дисциплінарних стягнень на працівників Підприємства;
- представляє інтереси Підприємства без довіреності в судах, господарському суді, а також затверджує внутрішні нормативні акти відповідно до законодавства.
6.8. Керівник організує роботу Підприємства, представляє його інтереси без довіреності в усіх установах, організаціях, підприємствах та розпоряджається майном і коштами Підприємства від його імені, укладає договори, угоди.
6.9.Керівник представляє Підприємство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами веде переговори від імені Підприємства. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Керівника визначаються у контракті, що укладається між Власником та Керівником.
6.10. Керівник підзвітний Органу управління та Власнику і організує виконання його рішень.
6.11. Керівник діє від імені Підприємства в межах, встановлених цим Статутом.
6.12.Керівник має право без довіреності виконувати дії від імені Підприємства.


7.ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

7.1.Трудова діяльність працівників Підприємства здійснюється на основі укладених з ними трудових договорів (контрактів) відповідно до чинного законодавства. Праця окремих працівників може здійснюватись на підставі цивільно-правових договорів.
7.2.Форми, системи та розміри оплати праці працівників Підприємства визначаються при укладанні трудових договорів (контрактів) з ними на основі чинного законодавства з урахуванням результатів господарської діяльності, фонду оплати праці та трудового вкладу кожного працівника Підприємства.
7.3. Працівники Підприємства підлягають соціальному і медичному страхуванню та соціальному забезпеченню в порядку і на умовах встановлених діючим законодавством.
7.4.Підприємство забезпечує для всіх працюючих безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за шкоду, заподіяну їх здоров’ю та працездатності.
7.5.Загальний розмір виплати за результатами праці окремих працівників Підприємства не обмежується. Мінімальний розмір заробітної плати не може бути нижчим від офіційно встановленого державою мінімального розміру заробітної плати.
7.6.Трудові відносини в Підприємстві визначаються і припиняються відповідно до колективного договору, Кодексу законів про працю, а також Правил внутрішнього розпорядку Підприємства, Положення про оплату праці та інших локальних актів.
7.7. Повноваження трудового колективу підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) та через їх виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обрати орган колективного самоврядування, до складу якого не може входити Керівник підприємства.

8.ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства є прибуток або інший показник ефективності його діяльності, визначений Органом управління.
8.2. Порядок використання чистого прибутку підприємства визначається Власником або Органом управління шляхом встановлення обов'язкових нормативів розподілу такого прибутку.
8.3. На Підприємстві формуються такі фонди: оплата праці, розвиток виробництва, матеріальний, соціальний розвиток, інші фонди відповідно до діючого законодавства.
8.4. Джерелом формування фінансових ресурсів підприємства є чистий прибуток, кошти, виділені в установленому порядку з місцевого бюджету, амортизаційні відрахування, кредити та інші надходження.
8.5. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде бухгалтерську і статистичну звітність згідно з законодавством України, а також обов'язкову звітність за формою, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Керівник підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та звітності.
8.6. Усі розрахунки Підприємства здійснюються у календарній послідовності надходження розрахункових документів у безготівковому та готівковому порядку через установи Банків.
8.7. Підприємство здійснює володіння і користування природними ресурсами у встановленому законодавством України порядку.
У разі порушення підприємством законодавства про охорону довкілля його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до законодавства України.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту Підприємства можуть надходити від Власника, Органу Управління і трудового колективу підприємства.
9.2. Зміни та доповнення до Статуту підприємства затверджує Власник. Зміни та доповнення до Статуту підприємства підлягають державній реєстрації.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
10.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (влиття, приєднання, розділу, виділення, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника.
10.2. Реорганізація підприємства відбувається відповідно до рішення Власника Підприємства. При реорганізації Підприємства вся сукупність прав та обов'язків Підприємства переходить до його правонаступників.
10.3. Підприємство ліквідується:
- за рішенням Власника Підприємства;
- на підставі рішення суду, Господарського суду;
- якщо прийнято рішення про заборону діяльності Підприємства через невиконання умов, встановлених законодавством, і, в передбачений рішенням термін, не забезпечене дотримання цих умов або не змінено вид діяльності;
- якщо рішенням суду будуть визнані недійсними установчі документи та рішення про створення Підприємства;
- на інших підставах, передбачених законодавчими актами України.
10.4. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, що утворюється Власником Підприємства. З моменту призначення ліквідаційної комісії, до неї переходять повноваження по керуванню справами підприємства.
10.5. Власник Підприємства, суд, Господарський суд, що ухвалив рішення про ліквідацію Підприємства, встановлює порядок і термін проведення ліквідації, а також термін для виявлення претензій кредиторам.
10.6. Ліквідаційна комісія вміщує в офіційній пресі за місцем розташування Підприємства публікацію про його ліквідацію та про порядок та терміни висунення кредиторами претензій.
10.7. Ліквідаційна комісія оцінює готівкове майно Підприємства та розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс, представляє його Власнику або суду.
10.8. Претензії кредиторів до Підприємства задовольняються з його майна у встановленому законом порядку. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів та членів трудового колективу, передається Власнику Підприємства.
10.9. Підприємство вважається ліквідованим (реорганізованим) з моменту виключення його з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
Коментарі:

Додати коментар
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.